loading
วีแคร์ กรุ๊ป ใส่ใจทุกขั้นตอนสำหรับระบบห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
วีแคร์ กรุ๊ป ใส่ใจทุกขั้นตอนสำหรับระบบห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบห้องพยาบาลเป็นส่วนสำคัญที่ทุกโรงงานพึงต้องมีตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน

  • 23 มิถุนายน 2565
ยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลสำหรับสถานประกอบการมีอะไรบ้าง
ยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลสำหรับสถานประกอบการมีอะไรบ้าง

ยาและเวชภัณฑ์ที่สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีเป็นข้อกำหนดของกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

  • 31 พฤษภาคม 2565
ความสำคัญของการมีทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ
ความสำคัญของการมีทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ

การมีหน่วยพยาบาลประจำโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรง ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • 11 เมษายน 2565
ขยะติดเชื้อในยุคโควิด-19 กำจัดถูกวิธีลดการแพร่เชื้อ
ขยะติดเชื้อในยุคโควิด-19 กำจัดถูกวิธีลดการแพร่เชื้อ

ขยะติดเชื้อจะต้องมีการคัดแยกและเก็บขยะติดเชื้ออย่างมิดชิดก่อนส่งกำจัด โดยจะต้องคัดแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ

  • 22 มีนาคม 2565
ระบบของห้องพยาบาลโรงงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ระบบของห้องพยาบาลโรงงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ห้องพยาบาลโรงงาน ส่วนที่สำคัญของสถานประกอบการ เพราะประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง

  • 22 กุมภาพันธ์ 2565
ทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการ
ทำความรู้จักกับกฎหมายห้องพยาบาลในสถานประกอบการ

ห้องพยาบาลโรงงาน เป็นข้อกำหนดจากกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง ได้กำหนดรายละเอียดและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการ สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการปฐมพยาบาล

  • 31 มกราคม 2565
วิธีการกำจัดขยะติดเชื้อสำหรับสถานประกอบการต้องมีกระบวนการอย่างไร
วิธีการกำจัดขยะติดเชื้อสำหรับสถานประกอบการต้องมีกระบวนการอย่างไร

ขยะติดเชื้อ เป็นขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณที่เข้มข้น จึงต้องมีการกำจัดอย่างถูกวิธี

  • 02 ธันวาคม 2564
บริการจัดหาพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรมแบบ One Stop Service
บริการจัดหาพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรมแบบ One Stop Service

WE CARE GROUP เราใส่ใจเรื่องงานแพทย์และพยาบาลประจำสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม เราให้บริการอย่างครบวงจรแบบ One Stop Service

  • 23 พฤศจิกายน 2564